Pagina nueva 1

 

LA TARGETA SENSE CONTACTE (TSC) Móbilis PERSONALITZADA ÉS D’ÚS PERSONAL I INTRANSFERIBLE.

 

La Targeta Móbilis està dotada d'un xip que conté diferents tipus de dades i una antena de comunicació, per tant la comunicació no exigeix necessàriament la inserció de la targeta en cap ranura per a la lectura i actualització de les seues dades.

La validació es realitzarà simplement acostant la targeta al punt ROIG de les màquines validadores.

La Targeta Móbilis Personalitzada (Amb foto) no és un títol de transport, és el suport físic en el qual es podran carregar els diferents títols de transport i si escau, la càrrega de diners electrònics.

Les condicions de Càrrega i Ús dels títols de transport, així com el cost d'adquisició de la Targeta Móbilis seran, en cada cas, les aprovades per l'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) i/o els organismes públics competents.

Les Targetes Móbilis personalitzades tindran una vigència d'acord amb la data de caducitat impresa en el seu anvers.

Els títols de transport carregats en les Targetes Móbilis es regiran segons els criteris establits pels operadors de transport i l'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV)  i/o els organismes públics competents. Aquests títols de transport inclouen l'IVA i SOV. (L'EMT de València no se sotmet a l'arbitratge segons Art. 38.1 de LOTT 16/87.)

La manipulació fraudulenta, ús indegut o la deterioració de Targeta Móbilis, imputable al titular d'aquesta, donarà lloc a la seua desactivació i/o retirada immediata pels agents d'inspecció o intervenció sense dret a reclamació, amb independència de les sancions establides en la normativa vigent.

Els agents d'inspecció o intervenció podran exigir al titular de Targeta Móbilis personalitzada el DNI o còpia corresponent del Tutor en els supòsits de menors sense DNI; també es podrà exigir la presentació del Carnet *Jove que acredite la titularitat de la targeta en els supòsits de Targeta Móbilis personalitzada *Jove.

En el cas d'extraviament, robatori, deterioració per mal ús o passat el primer any des de l'emissió de la TSC personalitzada, el titular perd tot dret a reclamar i deurà per tant sol·licitar una targeta nova.

Cada client només pot disposar d'una targeta Móbilis personalitzada activa.

L'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV)  i/o els organismes públics competents, es reserven el dret a adoptar les mesures necessàries per a deixar inactiva, anular o no emetre duplicats, en aquells casos en els quals es tinga la certesa o la sospita fundada que l'ús que s'està donant a la targeta no és el correcte.

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES

Li comuniquem que les dades de caràcter personal facilitats per vosté a través del present formulari, seran incorporats a un fitxer de titularitat de la Conselleria competent en matèria de transports i/o els organismes públics competents la finalitat dels quals és l'expedició de la TSC Móbilis personalitzada a la persona que el sol·licite que li servisca d'instrument per a la CÀRREGA/RECÀRREGA de Títols de Transport.

Les seues dades seran cedides a tercers per a la formalització dels Títols de Transport. Així mateix se li fa saber que podrà rebre informació sobre productes i serveis relacionats exclusivament amb el transport públic.

D'acord amb Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, vosté pot exercir els drets d'accés, modificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocòpia del D.N.I. dirigida a Oficina d'Atenció al Client situada en Pl dels Pinazo, s/n 46004 València (Estació Metro Colón-Entresòl).

CLÀUSULA DE DE DEVOLUCIÓ D'IMPORTS DINERARIS


Una vegada omplida la sol·licitud i abonada, NO serà possible cap reintegrament.

 

Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV)
Pl. De Tetuán, 10 - 1ª
46003 València

CIF: Q-4601440C